ÖZCEBELLİ GIDA SAN. TİC. A.Ş. WEB SİTESİ AYDINLATMA METNİI. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ
Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Özcebelli Gıda San. Tic. A.Ş. tarafından hazırlanmıştır. Kişisel verileriniz; veri sorumlusu tarafından aşağıda açıklanan kapsam dahilinde işlenebilmektedir.

II. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER
ozcebelli.com.tr web sitesine erişim sağlayan ziyaretçilerin IP adresi, log kayıtları, iletişim ve canlı destek formu aracılığıyla bildirilen ad, soyad, telefon numarası ve e-posta adresinden ibaret kişisel verileri toplanmaktadır.

III. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI
Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygunluk, doğru ve gerektiğinde güncel olma, belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma, ilgili mevzuata öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun olarak 5651 sayılı kanun kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve web sitesi kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir.

IV. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ
Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması” ve “Kanunlarda açıkça öngörülme” hukuki sebeplerine dayanılarak, otomatik yollarla işlenmektedir.

V. KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE, HANGİ AMAÇLARLA AKTARILABİLECEĞİ
Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi kapsamında yasaların verdiği zorunluluk nedeniyle gerekli hallerde yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilmektedir.

VI. İLGİLİ KİŞİ OLARAK HAKLARINIZ
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında;
• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileriniz işlenmekte ise buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve aktarım yapılmışsa, üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
• Kanun’un 7. maddesindeki şartlar dahilinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve aktarım yapılmışsa, bunun üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Bu kapsamdaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre Özcebelli Gıda San. Tic. A.Ş.’nin “Güneş Mahallesi Ozanlar Sokak No:7 Lüleburgaz / KIRKLARELİ” adresine yazılı olarak veya info@ozcebelli.com.tr adresine e-posta yoluyla iletebilirsiniz.
Bu kapsamdaki talepleriniz 30 gün içerisinde ve işlemin maliyeti olmadığı sürece ücret talep etmeksizin tarafımızca cevaplanmaktadır.